Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nei til EUs energiunion (ACER)

Årsmøte i Fellesforbundet avd. 25 sier nei til EUs energiunion ACER. Og stiller seg også meget kritisk til måten det blir behandlet på i Stortinget. Uttalelsen fra årsmøtet lyder som følger:

Nei til norsk deltakelse i EUs energiunion ACER – Stans av all videre utbygging av kabler til land i EU
 Industrien har i over hundre år gjennom videreforedling av den rene og fornybare vannkraften over hele landet skapt store verdier for det norske samfunnet, for lokalsamfunn, ansatte og sine eiere. Dette har vært mulig som følge av at det norske samfunnet ved Storting og regjering i alle år, gjennom en aktivt og ønsket politikk, har medvirket til at rammevilkårene for benyttelse vannkraften til videreforedling, har skapt en vinn, vinn situasjon for staten og bedriftene og ansatte. Den norske staten har, sammen med industrien, fagbevegelsen og lokalsamfunn, fått tilført store verdier som igjen har sterkt medvirket til den positive utviklingen av landet. Norske politikere og Stortinget har i alle år frem til det siste, i stor grad ivaretatt vannkraften – vårt arvesølv - som en felles ressurs som skal komme Norge og dets innbyggere til gode. 
Disse våre fremste menn, har hatt hensynet til landet og dets innbyggere som den viktigste oppgaven ved ivaretakelse av vannkraften-ressursen som vårt land er velsignet med. Vannkraften har på denne bakgrunn vært grunnlaget for en utvikling av Norge som industrinasjon og således sterkt medvirket til den norske velstandsutviklingen i bygd og by. Utallige lokalsamfunn fra nord til sør har blitt etablert som følge av vannkraften og via videreforedling innen industriell produksjon, skapt enorme verdier som har kommet felleskapet til gode.
 Vi registrer beklageligvis at deler av det norske politiske miljøet med regjeringen i spissen sammen med aktører innen salg av vannkraft, nå ønsker å rasere store deler av det norske næringslivet ved å aktivt arbeide for å knytte Norge til EUs Energiunion ACER. Om dette blir virkelighet vil det få katastrofale konsekvenser for den energiforedlende industrien i Norge og det øvrige næringslivet, samt for den vanlige forbrukeren gjennom sterkt økte strømpriser og nettleie. 
Det er utrolig at den norske regjeringen ved en slik ønsket politikk går i spissen for å legge til rette for bygge ned store deler av det norske næringslivet, noe som vil bli konsekvensen dersom dette blir vedtatt av Stortinget.
Fagbevegelsen har gitt entydig beskjed  om at innmelding i ACER er uakseptabel, både i forhold til nasjonal kontroll og norske arbeidsplasser. 10 av 17 fylkeslag i Arbeiderpartiet har sagt det samme. Likevel inngås det avtaler på stortinget for å trumfe ACER igjennom i all hastverk. Dette er en uakseptabel handlemåte.
Fellesforbundet avd. 25 vil støtte faglige initiativ for å utredet om et slik vedtak på stortinget er i strid med Grunnloven. Det vil si i strid med kravet om 3/4 flertall når nasjonal selvråderett skal avstås. Viss ja på dette, bør Stortinget stevnes for retten.
Vi krever derfor at:
 • Den norske regjeringen oppfyller sin primæroppgave, dvs. å ivareta det norske samfunnets fellesinteresser ved at si nei til EUs Energiunion, ACER. 
Stanse all videre bygging av kabler til EU-land.
 • Sikre full nasjonal kontroll over vannkraften - vår viktigste energiressurs.