Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Sommerferie: Dette er dine rettigheter

Det er straks sommerferie for mange av oss. Men visste du at du både har krav på og plikt til å ta ferie? Eller at du gjennom tariffavtalen din har rett på en femte ferieuke og mer feriepenger? Her er svar på spørsmål du ikke visste at du hadde.

Hvor mye ferie har jeg rett på?

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Virkedager vil si hverdager inkludert lørdager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Men! Tariffoppgjøret 2000/2001 ga mange arbeidstakere en femte ferieuke. Det mange ikke er klar over er at denne ekstra ferieuka også gir høyere feriepengesats, fra 10,2 prosent til 12 prosent!

Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på en uke ekstra ferie. Du bestemmer selv når du tar denne ekstra uka, men du må varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Må jeg ta ferie?

Som arbeidstaker har du rett og plikt til å avvikle full ferie, dette gjelder også når du skifter arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din er pliktig å sørge for at du tar ut full ferie.

Du kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker den lønna du mister under ferien. Du kan imidlertid ikke nekte å ta ferie hvis virksomheten stanser driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling for eksempel under fellesferien.

Når kan jeg ta ferie?

Arbeidsgiveren din skal drøfte tidspunkt for ferien med deg eller din tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles.

Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.

Du kan som arbeidstaker likevel kreve tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden 1. juni - 30. september.

Du kan som hovedregel kreve å få vite når du skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Hvert år anbefaler Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforbund tidspunkt for felles bygningsferie, det som gjerne kalles fellesferien, for å sikre at så mange som mulig knyttet opp mot byggeplasser har ferie samtidig. Årets bygningsferie er satt til 8. - 26. juli 2019 (uke 28, 29 og 30). Les mer om bygningsferien 2019 her.

Har jeg rett på å ta igjen ferien senere hvis jeg blir syk?

Ja, forutsatt at du er 100 prosent arbeidsufør i minst én dag, har legeerklæring som dokumenterer arbeidsuførheten og krever utsettelse raskt (normalt ca. 2 uker) etter at du er tilbake på jobb.

Dette gjelder imidlertid kun dersom det er du selv som er syk, ikke barn eller ektefelle. I noen tilfeller har du også krav på sykepenger for tapt ferie på grunn av sykdom. Sjekk om du har rett på sykepenger og/eller utsatte feriedager her.

Når har jeg rett på feriepenger?

Feriepenger tjenes opp året før du skal ta ut ferie, og dette kalles opptjeningsåret. Hvis du ikke har jobbet året før, har du uansett rett til å ta ferie. Men da har du ikke rett til feriepenger.

Hvor mye feriepenger har jeg krav på?

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent. Den femte ferieuka for de som jobber på tariffavtale gir rett på 12 prosent.

Feriepengene beregnes ut fra det man har fått som arbeidsvederlag (lønn m.m.) i opptjeningsåret. Ikke alle utbetalinger inngår i beregningen. Det skal for eksempel ikke beregnes feriepenger av utbetalinger som gjelder reiseutgifter, losji, feriepenger som er utbetalt i opptjeningsåret, eller andel av nettoutbytte. Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats.

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret.

Kilde: Arbeidstilsynet