Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Lønnsoppgjøret er i gang

Fellesforbundet krever økt lønn, etter- og videretutdanning og forskuttering av sykepenger.

Oslo 10.03.20: Jørn Eggum overlever tariffkrav til Stein Lier Hansen i Norsk Industri.
Tariffoppgjøret har nå startet. Her utveksler Fellesforbundet og Norsk industri sine krav. Foto: John Trygve Tollefsen

Oppdatert 18.03.2020: Lønnsoppgjøret er utsatt på grunn av koronasituasjonen.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum og Stein Lier Hansen i Norsk Industri utvekslet kravdokumenter til forhandlingene om industrioverenskomsten.

– Vi må gjennom disse forhandlingene sørge for at arbeidstakere i Norge får økt kjøpekraft, sier Jørn Eggum.

Det har fra arbeidsgiversiden vært reist spørsmål om koronaviruset vil påvirke forhandlingene. Eggum understreker at industrien har hatt gode år, og at det foreløpig er usikkert hvordan sykdommen vil påvirke økonomien.

– De overskuddene våre medlemmer var med å skape i fjor, må komme som tillegg i år. Vi skal legge fakta til grunn for forhandlingene, og det har vi i form av tall og beregninger, sier han og legger til:

– For bedriftene som er rammet, har det først og fremst gått ut over likviditeten og ikke lønnsomheten.

Økt kjøpekraft

Det vil kreves et generelt tillegg i lønn. Noen grupper har lav lønn, eller har hatt en svak lønnsutvikling de siste årene. For disse vil det bli fremmet krav om ekstra lønnstillegg. 

Forskuttering av sykepenger

Fellesforbundet krever at arbeidsgiver forskutterer lønn til sykemeldte ansatte. Blant våre medlemmer er det mange som ikke får forskuttert sykepengene. Det gir lite forutsigbar når man blir syk. Det er også en urettferdig forskjellsbehandling når arbeidsgiver forskutterer for noen ansatte, men ikke alle.

Etter- og videreutdanning for alle

Det fremmes krav om at partene skal starte arbeidet med en etter- og videreutdanningsreform. Denne reformen må være en trepartsløsning mellom myndighetene, arbeidstakere og arbeidsgivere.

Reformen må sikre utvikling av relevante utdanningstilbud og legge til rette for at bruk av slike tilbud skal bli en reell mulighet, uten tap av arbeidsinntekt.

Likestilling i avtalen

Likestillingsloven er endret fra i år. Arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Det er viktig at dette skjer gjennom drøftinger med tillitsvalgte og etablerte ordninger i avtaleverket.

Det fremmes krav om å avtalefeste at det aktive likestillingsarbeidet skal forankres i partssamarbeidet på bedriftene.

Videreutvikling av overenskomsten

Det fremmes krav om utvikling av overenskomsten i tråd med endringer i teknologi og arbeidsorganisering og behovet for å sikre frontfagets sentrale rolle.

Det er også foreslått en rekke endringer i overenskomsten, som følge av et større arbeid gjort av partene. Det fremmes krav om at disse endringene tas til følge. I tillegg krever Fellesforbundet at flere bestemmelser gjøre gjeldende for alle.

Fellesforbundet vil konkretisere kravene i løpet av forhandlingene.

Krav industrioverenskomsten