Hopp til hovedinnhold

Fordekt innleie – er det innleie eller ikke?

De siste årene har myndighetene, etter påtrykk fra Fellesforbundet, strammet inn om og når det er lov å leie inn arbeidskraft til en bedrift. Det har ført til at bemanningsbransjen kommer med nye måter å tilby midlertidig arbeidskraft på.

Ikke la deg lure – innleie er innleie

For våre klubber i bedriftene er det et mål å ikke ha innleie. Hver gang bedriften ønsker midlertidig arbeidskraft er det vår oppgave å se om det isteden er mulig å ansette fast. Husk at vi aldri er pålagt å skrive en avtale om innleie; ingen avtale med klubben – ingen innleie!

Når du som tillitsvalgt skal vurdere om arbeidsgiver har lov til å leie inn, eller på annen måte engasjere folk som ikke er ansatt i bedriften på en vanlig måte, ha alltid følgende utgangspunkt:

Hvis det ser ut som innleie – så er det sannsynligvis innleie.

Det er også utgangspunktet til myndighetene når de har strammet inn lovverket. De sier blant annet i Arbeidsmiljøloven (AML) §14.12.4:

«Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.»


Her er noen eksempler på nye måter å tilknytte seg midlertidig arbeidskraft på, og hvordan du kan møte dem:

1. Formidling av arbeidskraft/rekruttering

Bemanningsselskapet tilbyr bistand til å rekruttere arbeidere med rett kompetanse til bedrifter som har behov for mer folk i perioder med økt produksjon. Bemanningsselskapet tar på seg ansvar for alle deler av prosessen, men arbeiderne blir direkte ansatt i bedriften som har behov for ekstra personell.

Det finnes også eksempel på at bemanningsselskap har opprettet en pool med arbeidere som er tilknyttet bemanningsforetaket uten å være ansatt der. Bemanningsforetaket tilbyr disse arbeiderne til bedrifter for midlertidig ansettelse.

Vårt svar:

Adgangen til midlertidig ansettelse reguleres i AML 14.9. Den paragrafen begynner med:

«Arbeidstaker skal ansettes fast. Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang».

Det betyr at arbeidere som blir ansatt på denne måten, via et bemanningsselskap, har akkurat den samme beskyttelsen og rettigheter som alle andre i selskapet. Det betyr at det må være en saklig grunn ved oppsigelse.

Om arbeidere skal ansettes i lavere stillingsbrøk enn 100% må det reflekteres i den daglige arbeidstiden. Det kan også komme fram i en avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden hvis klubben har laget en avtale om det.

2. Formidling og bruk av selvstendig oppdragstakere

Bemanningsselskapet formidler selvstendige oppdragstakere til bedrifter som trenger arbeidskraft. Bemanningsforetaket fremforhandler pris og betingelser på vegne av den selvstendige oppdragstakeren og tar på seg ansvaret for fakturering og oppgjør med oppdragstakeren. Bemanningsselskapet tar også på seg ansvaret for utbetaling av honorar/lønn, inklusiv moms og skatt i noen tilfeller.

Vårt svar:

Hvis det skal være lov å engasjere selvstendige næringsdrivende er det en forutsetning at de virkelig er det. Her kom det strengere regler i arbeidsmiljøloven (§ 1-8) i 2024, for å forhindre bruk av falske selvstendige.

Hovedregelen er at det foreligger et arbeidstakerforhold, og at arbeidsgiver eventuelt må dokumentere at det ikke gjør det. Dersom en person løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon, er underordnet gjennom styring, ledelse og kontroll skal de regnes som ansatte.

Den selvstendige må altså være ansvarlig for kvaliteten og gjennomføringen av sitt eget arbeid. Avtalen med den selvstendige må dreie seg om hvilket arbeid som skal utføres (for eksempel en entreprise), og ikke bare angi en timepris. Hvis den selvstendige er underordnet bemanningsselskapet eller innleiebedriften gjennom styring, ledelse og kontroll er det sannsynlig at vedkommende er ansatt i bemanningsselskapet, og ikke «ekte» selvstendig næringsdrivende. Da vil han eller hun være å anse som innleid, og du må vurdere om innleie er tillatt i dette tilfellet.

3. Bemanningsforetak legger om driften til å bli entreprenørvirksomhet

Som en følge av innleiebegrensningene har noen bemanningsforetak besluttet å legge om driften til å drive entreprenørvirksomhet. De tar dermed på seg oppdrag som underentreprenør gjennom entrepriseavtale.

Noen bemanningsselskap har også lagt om til å bli produksjonsbedrift med egen selvstendig virksomhet, og tilbyr å leie ut folk til andre produksjonsbedrifter.

Vårt svar:

For å finne ut om dette er å betrakte som innleie eller entreprise må vi vurdere det som står i AML §14.12.4:

«Ved vurderingen av om en oppdragsavtale mellom to virksomheter innebærer innleie, skal det særlig legges vekt på om oppdragsgiver har ledelsen av arbeidet og ansvar for resultatet. Andre relevante forhold er blant annet om det i hovedsak skal leveres arbeidskraft, om arbeidet skjer i nær tilknytning til oppdragsgivers virksomhet, om arbeidet dekker et vedvarende arbeidskraftbehov hos oppdragsgiver og om arbeidet skjer innenfor oppdragsgivers kjerne- eller hovedaktivitet.»

Det er viktig å merke seg at et stykke arbeid blir ikke entreprise bare fordi ledelsen kaller det entreprise. Det må være et klart avgrensa oppdrag som selskapet som leies inn skal ha ansvaret for å utføre selv i forhold til arbeidsledelse, planlegging, gjennomføring og kvalitet.

Vi bør også være oppmerksomme på at i noen tilfeller kamuflerer oppdragsbedriften innleie som entreprise for å omgå likebehandlingsreglene for innleide (jfr. AML § 14-12-a).

Utleie mellom produksjonsbedrifter er lov hvis noen krav er innfridd. Det står det om i AML § 14.13:

«Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie, er tillatt når den innleide arbeidstaker er fast ansatt hos utleier. For at virksomheten skal sies ikke å ha til formål å drive utleie, er det et vilkår at utleie skjer innenfor de samme fagområder som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse og at utleieaktiviteten ikke omfatter mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier. Innleier skal foreta drøftelser med tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, før beslutning om innleie foretas.»

Dette betyr for eksempel at en tømrerbedrift kan leie folk fra en annen tømrerbedrift. Denne bestemmelsen er kommet inn i loven fordi vanlige produksjonsbedrifter i tider hvor det er lite å gjøre skal kunne leie ut folk til andre som et alternativ til å permittere eller si opp folk.

Bedriften skal ikke ha som formål å leie ut folk – det er noe de bare gjør i enkelte tilfeller av arbeidsmangel. Kriteriet om at utleieaktiviteten ikke kan omfatte mer enn 50 prosent av de fast ansatte hos utleier er viktig for å unngå bemanningsbyråer prøver å gi seg ut for å være produksjonsbedrifter.

Hvis det leies inn fra produksjonsbedrift i mer enn et år og i et omfang som utgjør mer enn 10 prosent av innleiebedriftens ansatte, må det inngås avtale med klubben om innleien. Les mer om dette i paragrafen over.

4. Utlån av arbeidere

Noen bemanningsselskaper tilbyr bedrifter å låne ut arbeidere. Det vil si at arbeideren er ansatt i bemanningsselskapet, men får fri til å jobbe i en annen bedrift. Arbeideren blir da ansatt på ordinære vilkår i bedriften hun/han kommer til, men det betales et gebyr til bemanningsselskapet som låner vedkommende ut. Når arbeideren ikke trengs i bedriften lenger sies hun/han opp og går tilbake til sin stilling i bemanningsselskapet.

Vårt svar:

Dette blir å betrakte som en hvilken som helst fast eller midlertidig ansettelse, og må behandles deretter av klubben. Det vil være samme krav til saklighet når bedriften vil avslutte arbeidsforholdet og reglene i AML §14.9 som bestemmer om det er anledning til å benytte midlertidig ansatte i den aktuelle situasjonen.

Den eneste forskjellen mellom dette arrangementet og det å ansette folk fast direkte i bedriften som trenger arbeidskraft er, at det blir betalt et gebyr til bemanningsselskapet.

5. Innleier har kjøpt opp bemanningsforetaket og etablert det som et eget aksjeselskap i konsernet til innleier

De vedtatte innleiebegrensningene, herunder forbudet mot innleie fra bemanningsforetak for bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og Vestfold, vil også gjelde ved innleie mellom selskapene i samme konsern. Derfor vil denne løsningen ikke løse noen bemanningsproblemer for bedriften.

Hvis man kjøper opp hele eller deler av et bemanningsselskap og ansetter arbeiderne i eget selskap på ordinære vilkår er det helt i orden!