Søk om støtte til etterutdanning!

bilde til nyhetssak

Viktig medlemsfordel: Er du medlem av Fellesforbundet og har hatt sammenhengende medlemskap de siste tre år, kan du søke om å få støtte til utdanningen fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger. Søknadsfristen er 15. mai, og du kan få stipend på inntil 17 000 kroner per studieår.

Tildeling av stipend for studieåret 2016/2017:

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i LOs utdanningsfond og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fø-rer fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter & 3,5 i opplæringsloven.

Fondet yter støtte til:

a) Helårsstudium (2 semester)
Stipendets størrelse: Inntil kr 17.000 pr. studieår Søknadsfrist for studieåret 2016/2017: 15 mai 2016 (fristen er absolutt)

b) Utdanning av kortere varighet enn pkt. a)
Praksiskandidat kurs § 3,5: Inntil kr 10.500 pr. skoleår

Kortere kurs: Inntil kr 5.000 pr. studieår

AOFs Lese- og skrive kurs med datatekniske hjelpemidler: kr. 10.500 pr. skoleår

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet. Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Søknader kan sendes fortløpende, fortrinnsvis elektronisk og blir behandlet en gang i måneden.

Fullstendige retningslinjer for fondet og søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Landsorganisasjonen i Norge, LOs distriktskontorer eller fagforbundet ditt.

Bli medlem!

Become a member!
Vi hjelper deg med:

 • sentrale lønnstillegg
 • kollektive lokale forhandlinger
 • juridisk bistand ved behov
 • støtte til etterutdanning

...og mye, mye mer

Bli medlem

Se dine medlemsfordeler


Jobber du på bedrift med tariffavtale, har du:

 • Fire dager mer ferie
 • 12 % feriepenger
 • Sentrale lønnstillegg
 • Kollektive lokale lønnsforhandlinger
 • Hjelp ved oppsigelse, permittering og omstilling
 • Tillegg ved helligdags-, helg- og nattearbeid
 • Støtte til kurs og utdanning
 • 14 dager betalt pappaperm i forbindelse med fødsel
 • AFP (Avtalefestet pensjon)
 • I tillegg mange medlemsfordeler gjennom LOfavør!

Dine forsikringer i Fellesforbundet

 • LOfavør Kollektiv hjemforsikring: En fullverdiforsikring av innbo og løsøre som også inneholder en ansvarsforsikring, en rettshjelpsforsikring og en toppsikring på ditt innbo og løsøre.
 • LOfavør Grunnforsikring: Forsikringen gir økonomisk «førstehjelp» i form av en engangsutbetaling når et medlem, ektefelle/samboer eller barn dør. Forsikringen gjelder ikke elev- og studentmedlemskap.
 • LOfavør Fritidsulykkesforsikring: Forsikringen gir økonomisk støtte ved død, invaliditet og behandlingsutgifter som følge av ulykke i fritiden. Den gjelder for alle medlemmer inntil 70 år, unntatt student- og elevmedlemmer.