Hopp til hovedinnhold

Allmenngjøring: Viktig verktøy i kampen mot sosial dumping

I Fellesforbundet er vi tydelige på at norsk arbeidsliv ikke skal undergraves gjennom dumping av lønns- og arbeidsvilkår. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler er et viktig virkemiddel mot sosial dumping.

Flere av våre tariffavtaler er allmenngjort. Allmenngjøringen har ikke fjernet all sosial dumping i Norge. Men den bidrar til å sikre at langt flere får lønn tilsvarende minstenivået i våre tariffavtaler.

I våre bransjer har vi allmenngjøringsforskrifter for skips- og verftsindustrien, byggeplasser, jordbruks- og gartnerinæringene, godstransport på vei, turbil, og hotell, restaurant og catering. Dette betyr at det er forbudt å lønne noen under tariffavtalenes minstesatser i disse bransjene. Satsene blir justert etter hvert lønnsoppgjør. For noen av disse bransjene er også overtidssatser og skifttillegg allmenngjort og for verftsindustrien er arbeidstid allmenngjort.

Reise, kost og losji: I forskriftene for verftsindustrien og byggeplasser er det bestemmelser om dekning av reise, kost og losji (RKL). Arbeidsgiver har plikt til å dekke kostnadene når arbeidstaker blir sendt på arbeidsoppdrag som krever overnatting borte fra hjemmet. For godstransport på vei med planlagt overnatting, skal det utbetales diett til arbeidstakeren. Plikten til å dekke utgifter til reise, kost og losji gjelder bare for reiser innenfor Norges grenser.

Ingen arbeidstaker som utfører arbeid i Norge innenfor disse bransjene kan lønnes lavere enn det som er allmenngjort. De kan selvsagt lønnes høyere.

De som er omfattet av tariffavtale er dekket av alle tariffavtalens bestemmelser, og også av det som avtales i lokale forhandlinger på den enkelte bedrift.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsgivere overholder allmenngjøringsforskriftene. På Arbeidstilsynets nettsider finner du mer informasjon om lønnssatser og andre allmenngjorte bestemmelser for de enkelte bransjene, samt på våre sider.

Hva er allmenngjøring?

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at hele eller deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. I mange tilfeller betyr dette lovfesting av en minstelønn.

Les mer