Hopp til hovedinnhold

Innkjøpspolitikk

Overordnet mål for innkjøp i Fellesforbundet er å skaffe produkter og tjenester fra eksterne kilder, som er nødvendig for å drive, opprettholde og styre Fellesforbundets aktiviteter, på best mulig vilkår og på best mulig måte.

Dette betyr at:

 • innkjøp er Riktig materiell, i Riktig mengde, i Riktig tilstand, på Rett sted, til Riktig tid, på Riktige vilkår og til Riktig kostnad.
 • alle innkjøp av varer og tjenester fortrinnsvis skal skje gjennom virksomheter som har tariffestede lønns- og arbeidsvilkår.
 • ved innkjøp av varer og tjenester skal det legges betydelig vekt på miljøhensyn og bærekraftig forretningspraksis.


Etikk i forhold til innkjøp

Fellesforbundets arbeid med innkjøp skal preges av ærlighet og profesjonalitet. Vi skal behandle våre leverandører slik vi selv ønsker å bli behandlet.

Dette betyr at:

 • vi er bevisst at vår opptreden utad, som innkjøpere, blir identifisert med
  Fellesforbundet.
 • vi skal overholde de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og regler samt vedtak fattet i Fellesforbundets organer.
 • våre innkjøpere skal påvirkes gjennom holdningsskapende arbeid til å sette naturlige grenser for hva som kan mottas av gaver eller fordeler fra leverandører, og våre leverandører skal akseptere og respektere dette.
 • vi skal arbeide for å påvirke våre faste leverandører til å ta del i ansvaret for arbeidsforholdene på produksjonsstedet, jfr. retningslinjer bærekraftig forretningspraksis i Fellesforbundet.


Fellesforbundets forhold til leverandører

Leverandørene er et viktig ledd i verdikjeden. Gjensidig tillitt skal tilstrebes. Vi skal benytte leverandørstrategier for å velge hvordan leverandørmarkedet skal tilnærmes og behandles med hensyn til type relasjon mellom partene, kjøpsatferd og langsiktighet/kortsiktighet.

Fellesforbundets innkjøpspolitikk, herunder retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis,
skal legges til grunn for innkjøp av varer og tjenester i forhold til valg av leverandør.

Dette betyr at:

 • vi skal ha systematiske oppfølgingsaktiviteter og evalueringer i forhold til våre faste leverandører.
 • vi forventer at leverandørene har evne og vilje til å foreslå og gjennomføre forbedringer og/eller alternative løsninger som ivaretar behov innenfor de rammersom er nedfelt i vår innkjøpspolitikk.


Gjennomføring av innkjøp

Innkjøpsprosessen er de aktiviteter som må gjennomføres fra et innkjøpsbehov oppstår til det er tilfredsstilt, det vil si ut garantitiden. I praksis er dette aktiviteter knyttet til forberedelse, kjøp og kontroll. Alle faser i dette arbeidet er like viktige for at innkjøpet skal gjøres på best mulig vilkår og på best mulig måte.

Dette betyr at:

 • vi i forberedelsesfasen legger vekt på å definere det egentlige behovet som skal dekkes, hvordan behovet kan dekkes, bestemme kjøpskriterier (vilkår), avgjøre på hvilken måte anskaffelsen skal gjøres, tenke gjennom hvilke betingelser som skal gjelde for kjøpet, vurdere leverandører, velge leverandør, forhandle med valgt leverandør.
 • vi i kjøpsfasen skal dokumentere hva som avtales.
 • vi i kontrollfasen følger opp leveransen og sikrer at leveransen er i henhold til det som er avtalt og følger opp det som er innkjøpt gjennom hele garantitiden.


Organisering og koordinering av innkjøp

Innkjøp må organiseres slik at våre ressurser benyttes på best mulig måte.

Dette betyr at:

 • vi skal utvikle gode samarbeidsforhold mellom dem som er berørt i forhold til
  innkjøpet.
 • vi skal jobbe for å utvikle gode rammeavtaler og samordne innkjøp der dette er
  hensiktsmessig.
 • vi skal ha kompetanse på innkjøp og logistikk.


Retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis i Fellesforbundet

Intensjonen i retningslinjene som er utarbeidet av Etisk handel Norge ligger til grunn for Fellesforbundets egne retningslinjer.

Bærekraftig forretningspraksis er samfunnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i hele verdikjeden. Etisk handel krever kontinuerlig arbeid for forbedringer av sosiale og miljømessige forhold knyttet til produksjon av varer og tjenester. Bærekraftig forretningspraksis innebærer å ta samfunnsansvar i vid forstand, gjennom å motarbeide ulovlig og uetisk atferd på ulike områder.

 • Fellesforbundet skal påvirke sine leverandører til å ta ansvar for bærekraftig
  forretningspraksis gjennom å ha egne retningslinjer, som omfatter hele verdikjeden.
 • Fellesforbundets faste leverandører skal forelegges Etisk handel Norges retningslinjer
  og redegjøre for sitt forhold til bærekraftig forretningspraksis.
 • Dersom leverandørene ikke viser evne og vilje til å ta del i samfunnsansvaret knyttet til
  bærekraftig forretningspraksis, skal man forsøke å finne en annen leverandør av
  tjenesten.

  Retningslinjene gjelder for alle som foretar innkjøp på vegne av Fellesforbundet.