Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Innleie: Et kjempevedtak av Stortinget

Fellesforbundet er glad for at Kristelig Folkeparti sammen med Arbeiderpartiet og de andre partiene på venstresiden sikret flertall for å innskrenke bemanningsbransjen og sikre flere fast arbeid.

Dette er det viktigste vedtaket Stortinget har gjort innen arbeidslivsområdet på lang lang tid, sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Vi registrerer at både NHO og Høyre har brukt mye tid og krefter på stoppe denne viktige prosessen, men argumentasjonen har vært tynn og selvsentrert. Vedtaket er viktig både med tanke på rettferdig fordeling, seriøsitet og for folks rett til ei fast lønn å leve av, fortsetter Krogstad.

Helt konkret er det nå utelukkende fagforeninger med innstillingsrett som kan inngå avtaler om innleie av arbeidskraft. Slik sikrer vi faste ansettelser som hovedregel og styrer unna skinnprosesser der man simulerer dialog med tillitsvalgte uten forankring i fagbevegelse over en viss størrelse, sier nestlederen.

Til slutt må det nevnes at jeg merket meg at KrF leder Hareide ser at et dette er et første skritt i rett retning, og at faste ansettelser skal være hovedregelen. En slik koalisjon på arbeidslivsfronten mellom KrF og venstresiden gir oss håp om at Norge de neste årene kan levere konstruktiv  heller enn konservativ vent og se politikk på arbeidslivsfeltet, avslutter Krogstad.

Lovendringene vil bidra til et mer seriøst og organisert arbeidsliv og til å bekjempe framveksten av løsarbeid og nulltimerskontrakter. Hovedregelen i norsk arbeidsliv skal være faste ansettelser med reelt innhold, og for reelle arbeidsgivere. Stortingsflertallet begrunnet lovendringene med bl.a.at de vil gi et sterkere organisert og mer familievennlig arbeidsliv.

De nye bestemmelsene er:

• Når og hvor mye en skal arbeide, skal komme tydeligere fram i den enkelte sin arbeidsavtale enn lovens krav i dag. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette, eller gi grunnlag for å beregne, når arbeidet skal utføres.

• For at en ansettelse skal være fast, må den bl.a. være løpende og tidsubegrensa, og arbeidstaker skal ha forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Ansettelse uten lønn mellom oppdrag og med det som kalles null-timers kontrakter vil ikke være en fast ansettelse.

• Innleie fra bemanningsselskap utover vikariater, sesongtopper o.l. skal kun være tillatt etter avtale med tillitsvalgte i bedrifter med tariffavtaler inngått med fagforening med det som kalles innstillingsrett, typisk tariffavtaler mellom LO og NHO. Det betyr at de bedrifter som ikke er bundne av slike tariffavtaler, og ikke har inngått avtale med tillitsvalgte, ikke har lov å leie inn.

• Stortinget vedtok også å be regjeringen utarbeide kontrollfunksjoner for å sikre at disse og andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven blir overholdt.

Fellesforbundet har vært en sterk pådriver for å få dette til. Lokale klubber og fagforeninger har markert tydelige krav for å få tiltak som kan bidra til å fjerne ulovligheter og useriøsitet. Forbundet sentralt har kommet med innspill og deltatt i utallige møter i Stortinget og andre steder. Vi har også hatt deler av arbeidsgiversida med oss. Noen av vedtakene Stortinget gjorde, som f.eks. å skjerpe bestemmelsen om innholdet i en fast ansettelse, ble enstemmig vedtatt.

Andre bestemmelser som f.eks. å heve avtaleadgangen for innleie til større fagforeninger, og å si nei til særskilt adgang til midlertidige ansettelser i bemanningsselskap, ble vedtatt med stemmerne til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, KrF, SV og Rødt. Regjeringas forsalg om å gi bemanningsforetakene økt adgang til midlertidige ansettelser ble nedstemt av de samme partiene.

Se hva Fellesforbundet mener om innleie her.