Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Tariffkravene er vedtatt

Styrket kjøpekraft, bedre innleieregler og en etter- og videreutdanningsreform er noen av sakene forbundet tar med inn i lønnsoppgjøret.

Jørn Eggum fotografert i Oslo 28. januar 2020.
Forbundsleder Jørn Eggum har klar kravlisten til vårens lønnsforhandlinger. Foto: John Trygve Tollefsen

Denne våren skal de aller fleste tariffavtalene forhandles. Fellesforbundet anbefaler LO at årets tariffoppgjør skal være forbundsvist. Dersom LOs representantskap vedtar dette, vil Fellesforbundet og Norsk industri forhandle først.

Ved at industrien er først ut i forhandlingene, setter vi rammene for andre arbeidstakere. Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener dette vil være til det beste for norsk økonomi.

– Lønnstakere som omfattes av frontfaget jobber i industri som konkurrerer med resten av verden. At denne gruppen setter en tydelig ramme for lønnsvekst i både offentlig og privat sektor er viktig for hele vår bærekraft og samfunnsmodell.

Styrket kjøpekraft

Gjennom de siste årene har svak kronekurs og svar lønnsvekst gjort det enklere for norske bedrifter å konkurrere. Fellesforbundet vil kreve økt kjøpekraft for medlemmene. Kravene om lønnstillegg fremmes som kronetillegg.

Forbundet vil heve minstelønnssatsene. Det vil bli fremmet særskilte krav for medlemmer med gjennomgående lav lønn, og de som tradisjonelt har fått lite ut av lokale forhandlinger.

Bedre innleieregler

Nytt lovverk gir bedriftsklubbene mandat til å si ja eller nei til innleie. Fellesforbundet har gjennom kampanjen «Flere fast jobber» erfart at spørsmålet ikke alltid drøftes godt nok i bedriftene.

Det fremmes derfor krav som forplikter innleiebedriften til å tydelig avklare bakgrunnen og varigheten av innleie. Bemanningsbehov, begrunnelsen for å ikke ansatte samt lønns- og arbeidsforhold til de som leies inn må inn i protokollen fra drøftelsene i bedriften.

Etter- og videreutdanning

Norsk næringsliv står overfor store omstillinger i årene som kommer. Alle jobber påvirkes av digitalisering, automatisering og robotisering. Det er derfor nødvendig at alle ansatte får mulighet til å tilegne seg ny kompetanse.

Fellesforbundet fremmer krav om en etter- og videreutdanningsreform. Vi vil ha med arbeidsgiverne og myndighetene på et skikkelig kompetanseløft. Arbeidstakerne må ha relevante utdanningstilbud de har reell mulighet til å benytte seg av, uten å tape arbeidsinntekt.

Likestilling

Fra 1. januar 2020 er likestillingsloven endret. Arbeidsgivere har fått en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Det er viktig at dette skjer gjennom drøftinger med tillitsvalgte og etablerte ordninger som allerede er avtalt mellom arbeidstakere og arbeidsgiver. Det fremmes krav om at likestillingsarbeidet forankres i partssamarbeidet på bedrift.

Sykepenger og velferdspermisjon

I en rekke bedrifter er det ulike ordninger for hvem som får sykepengene forskuttert av bedriften. Forskuttering innebærer at arbeidstakerne får utbetalt sykepengene på samme måte som lønn blir utbetalt fra bedriften. Fellesforbundet vil fremme krav om forskuttering av sykepenger.

Det fremmes også krav om at retten til permisjon for konferansetime i skolen også skal gjelde for konferansetime i barnehage.

Mange krav på den enkelte overenskomst

Fellesforbundet skal forhandle nesten 70 overenskomster. Etter fire år uten vesentlige endringer er det nå en rekke viktige krav knyttet til den enkelte overenskomst. Disse vil være en viktig del av helheten i oppgjøret.

Bli medlem i Fellesforbundet

Les mer om oppgjøret