Hopp til hovedinnhold

Støtte til utdanning og kurs

Har du vært medlem av Fellesforbundet sammenhengende de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger, og gjelder også om du er arbeidsløs eller permittert.

stillas.png

Kunnskap og kompetanse er viktig i arbeidslivet. Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at du som arbeidstaker får det påfyllet av kompetanse du trenger for å gjøre jobben din, men ofte ønsker du jo å lære mer for å utvikle deg i den jobben du har eller prøve å få deg en ny. Da er det ikke alltid arbeidsgiver vil betale, eller dekke alt det koster.

Derfor har LO et fond du kan søke støtte fra når du vil ta etter- og videreutdanning. Du kan søke støtte til alt fra helårsstudier ned til kurs på 30 timer. 

Hvem kan søke?

Du må ikke være i jobb for å søke. Hvis du er arbeidsløs eller permittert har du også rett til støtte. Om du er i jobb eller ikke er det en forutsetning at du er medlem og har hatt sammenhengende medlemskap i LO de tre siste årene. Unntaket er hvis du søker støtte til fag/svennebrev eller utdanning med sikte på å få studiekompetanse. Da trenger du bare å ha vært medlem i ett år. Student- og elevmedlemmer omfattes bare det første året de går over fra å være ordinært medlem til studentmedlem. Lærlinger omfattes ikke av ordningen for den opplæring som omfattes av lærlingeforholdet.

For skoleåret 2023/2024 er det ingen søknadsfrist, så du kan søke hele året. Søknader blir behandlet en gang i måneden.

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Det gis blant annet støtte til:

 • Etter- og videreutdanning som er direkte knyttet til yrket du har, eller omskolering til annet yrke.
 • Paragraf 3,5 i opplæringsloven (fag/svennebrev).
 • Utdanning med sikte på studiekompetanse.
 • Grunnskolefag, herunder lese- og skriveopplæring
 • Opplæringstiltak innenfor organisasjons- og bedriftsutvikling knyttet til bedrifter.

Du kan få dekket følgende utgifter (begrenset oppad til den maksimale satsen for det du søker på):

 • Kursavgifter
 • Eksamensavgifter
 • Merutgifter til nødvendig midlertidig bosted
 • Materiell (blant annet dekkes utgifter til PC nødvendig for studiene)
 • Tapt arbeidsfortjeneste (kun for yrkesaktive)

Alle utgifter du ønsker å få dekket må dokumenteres.

Hvis du av en eller annen grunn må avbryte studiene må du si i fra til fondet med en gang. Utbetalt stipend kan kreves tilbakebetalt om retningslinjene ikke er fulgt.

Retningslinjene for fondet finner du her.

Søknadskjema finner du her.

Satser for skoleåret 2023-24:

Helårsutdanning på hel-og deltid inntil kr. 13.500,- pr skoleår.

Praksiskandidat § 3,5 inntil kr. 10.500,-

Kortere kurs og kurs innen yrkesnorsk inntil kr. 4000,-.

Andre stipendordninger:

Jobber du på lager eller varedistribusjon i en transportbedrift?

Alle som er omfattet av grossistoverenskomsten kan søke om støtte til både fellestiltak og individuelle tiltak, som kan bidra til faglig utvikling og fremming av riktig kompetanse innenfor bransjen.

Les mer her.

Jobber du i en grafisk bedrift, på trykkeri eller er bokbinder?

Da kan du søke Grafisk stipendordning i tillegg til LOs utdanningsfond. Stipendordningen gjelder kun medlemmer innenfor grafisk bransje for kompetanseheving. Det ytes stipend til yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering.

Les mer her.

Jobber du i staten/tidligere statseid selskap eller Spekter-området?

Da kan du søke LOStats utdanningsstipend. LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

For Spekter-området gjelder det per i dag medlemmer i følgende virksomheter:

 • KAM (Kongsberg Aviation Maintenance)
 • Den Norske Mynt AS
 • Norlandia Care AS
 • VESO-Vikan
 • Det Norske Folkemuseum (Kongsgården)
 • Vy Buss AS
 • Inselo Logistikk

Les mer og last ned søknadskjema her.