Hopp til hovedinnhold

Støtte til etterutdanning

Er du medlem av Fellesforbundet (ikke elev og student) og har hatt sammenhengende medlemskap de siste 3 årene, kan du søke om å få støtte til utdanning fra LOs utdanningsfond! Fondet gir støtte til helårsutdanninger eller til kortere utdanninger.

Forutsetningen er at en har vært betalende medlem i et LO-forbund i 3 år og tilhører en overenskomst med rettigheter i fondet. Her finner du alt du trenger å vite om LOs utdanningsfond.

Vi har satt ned kravet til medlemskap i et LO forbund til 1 år i de tilfeller der søkeren søker om stipend som praksiskandidat etter § 3,5 i opplæringsloven eller allmennfaglig utdannelse som fører til studiekompetanse.

Følgende overenskomster har rettigheter i LOs utdanningsfond:

 • Industrioverenskomsten
 • AMB-overenskomsten
 • Fellesoverenskomsten for byggfag
 • Overenskomsten for byggeindustrien
 • Biloverenskomsten
 • Glassoverenskomsten
 • Steinindustrioverenskomsten
 • Wallboardoverenskomsten
 • Havbruksoverenskomsten
 • Overenskomst for miljøvirksomheter
 • Flyoverenskomsten
 • Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold
 • Overenskomst avis, avistrykkerier og pakkerier
 • Overenskomst trykkerier og grafiske bedrifter
 • Overenskomst Bokbindere
 • Kartonasjeoverenskomsten
 • Overenskomst Serigrafiske bedrifter
 • Riksavtalen
 • Landforpleiningsavtalen
 • Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien

"Hengeavtaler" med rettigheter i LOs utdanningsfond

Vi har noen medlemmer som går på overenskomster forhandlet fram av andre forbund, men Fellesforbundet har avtale om at noen medlemmer er omfattet av disse. Medlemmer i disse overenskomstene kan søke stipend gjennom LOs utdanningsfond:

 • Vekteroverenskomsten (Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Skianlegg (Norsk Arbeidsmandsforbund)
 • Service- og vedlikeholdsoverenskomsten (Norsk Arbeidsmandsforbund)

Grafisk stipendordning

Stipendordningen gjelder kun medlemmer innenfor grafisk bransje for kompetanseheving. Det ytes stipend til yrkesaktive medlemmer og arbeidssøkende medlemmer, herunder medlemmer under yrkesmessig omskolering eller rehabilitering.

Overenskomster tilmeldt LO Stat

Ordningen gjelder i hovedsak for medlemmer innenfor:

 • Verkstedoverenskomsten for forsvaret
 • Myntoverenskomsten
 • Veso AS
 • Norlandia Care AS
 • AIM-overenskomsten
 • Norsk Folkemuseum/avd. Bygdøy Kongsgård

LO Stats utdanningsstipend  har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Overenskomster som gir rettigheter til å søke Fellesforbundet om stipend:

De av Fellesforbundets medlemmer som i dag arbeider på overenskomstområder uten rettigheter i noen av utdanningsfondene, får dekket samme stipend som for LOs utdanningsfond direkte fra forbundet.

Kriteriene for stipendet er de samme som for LOs utdanningsfond. Søknad må inneholde navn, adresse, arbeidsplass og hva slags utdanning det søkes stipend til. Søknaden sendes Fellesforbundets medlemsavdeling.

Ordningen gjelder følgende overenskomster:

 • Naturbruk
 • Jordbruk og gartnerier
 • Landsoverenskomsten
 • Bilutleie
 • Tanntekniker
 • Sandtak
 • Andøy Torv AS
 • Torvindustrien
 • Norodden AL
 • Reingjetere