Hopp til hovedinnhold

Skole og utdanning

Kommuner og fylker har ansvaret for grunnskole, videregående skole og yrkesopplæringen. At skolen fungerer godt er en forutsetning for at alle skal ha like muligheter og en god oppvekst.

ungdom_punkter.png

I dag er det alt for mange ungdommer som ikke fullfører videregående utdanning og som ikke får læreplass. Overgangen mellom ungdomsskole og videre-gående skole er ofte vanskelig for mange og samarbeidet mellom kommunene og fylkene må derfor styrkes.  

Norge trenger flere fagarbeidere. Vi må synliggjøre alle de viktige og interessante karrieremulighetene som yrkesfagene gir. Rådgivningstjenesten i skolen må rustes opp og profesjonaliseres. Grunnskolen må bli mer praktisk rettet slik at flere elever sikres kunnskaper innen håndverk og teknologi.

I den skolebaserte delen av videregående opplæring er det avgjørende med god tilgang på verktøy, utstyr og lærerressurser. Dette må løses gjennom styrket finansiering av skolene og gjennom styrking av samarbeidet med arbeidslivet. 

Det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen i arbeidslivet krever større omstillingskompetanse. Man trenger å lære gjennom hele yrkeskarrieren. Yrkesfagene må gi utviklingsmuligheter for eksempel gjennom tilbud på teknisk fagskole. Derfor må fagskolesektoren strykes, som tilbyder av praktisk rettet utdanning til hele grader og kortere etterutdanningsmoduler. 

Mange voksne jobber i dag som ufaglærte. Det bør være et mål at disse tilbys å ta en formell fagutdanning til fag-/svennebrev. 

Mulige innspill til partiprogrammene kan være: 

  • Skoleeierne må bygge en mer praktisk rettet skole 
  • Det trengs en storstilt satsing for å rekruttere og utdanne flere lærere, særlig trengs flere yrkesfaglærere 
  • De videregående skolene og bedriftene må samarbeide bedre for å sikre bedre kvalitet og relevans i yrkesfaglig utdanning. 
  • Skolene må sikres tilstrekkelig og arbeidslivsrelevant utstyr for å kunne gi god opplæring i yrkesfagene. 
  • Voksnes rett og mulighet til å ta relevant fagutdanning må styrkes.