Hopp til hovedinnhold

Miljø og klima, transport og samferdsel

Verden står i dag overfor store miljø- og klimautfordringer. Mange av utforingene krever store nasjonale og internasjonale tiltak, men mange av løsningene finnes også lokalt. Det offentlige kan stille miljøkrav når de setter tjenester ut på anbud. 

FF-Buss og sykkelbud-RGB.png

Mye av dagens klimagassutslipp skjer i transportsektoren. Dette er samtidig en sektor der kommunene og fylkeskommunene har stor innflytelse på hvordan tilbudet utformes og hvilke løsninger som velges. I praksis er det derfor de fylkeskommunale selskapene som utøver det reelle arbeidsgiveransvaret innenfor flere områder knyttet til arbeidstid og helse, miljø og sikkerhet.

Miljø- og klimakrav bør være avgjørende for valg av løsninger. Kommunen og fylkeskommunen bør legge til rette for løsninger som gir mindre utslipp og som gjør det billig og enkelt å bruke klimavennlige løsninger. 

Anbudsregimet innen persontrafikk må i langt større grad enn i dag må vektlegge kvalitet, kompetanse, arbeidsvilkår, HMS og miljøet. Transportkjøpere må klarere forpliktes etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og annet gjeldende avtaleverk i anbudsutsatte virksomheter. Dette er et politisk ansvar for de folkevalgte lokalt. 

Mulige innspill til partiprogrammene kan være: 

  • Stille krav i kommunale anbud og innkjøp om miljø og klima. Anbudsprosessene må bidra til at klimamålene kan nås. 
  • Stille krav om at tillitsvalgte må sikres reell innflytelse på utforming av anbuds- utlysningene, også når det gjelder underleverandører. Anbudsutsatte områder må driftes i tråd med opparbeidede arbeidstakerrettigheter. 
  • Kommunen skal ha som mål at alle nybygg og renoveringer av kommunale bygg skal minst være passivhus-standard.
  • Stille krav om utslippsnivå for leverandører av transporttjenester. 
  • Kommunene og fylkene må sørge for nødvendige investeringer i miljøvennlig transportnettverk og kollektivtilbud.
  • Kollektivtransporttilbudet skal være godt og det må etableres elev- og studentrabatter eller eventuelt må disse forbedres.